Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - GP

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - GP

 • Naczelnik Wydziału:
  Małgorzata Trzcińska
 • Siedziba:
  Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

   

  1. prowadzenie spraw z zakresu ładu i planowania przestrzennego,w tym prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  2. przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  3. prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i aktualizacji studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

  5. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  6. procedura naliczenia opłaty planistycznej,

  7. wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości do celów notarialnych i do ewidencji gruntów i budynków,

  8. przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie nadania nazw ulicom i placom w mieście Ostróda,

  9. przeprowadzanie procedury wykupu gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne lub wypłaty odszkodowań,

  10. przeprowadzanie postępowań dotyczących podziału i rozgraniczania nieruchomości,

  11. przeprowadzanie procedury związanej z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu podziałów geodezyjnych nieruchomości,

  12. przygotowanie ofert inwestycyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

  14. przygotowanie oraz przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych lub oddania nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych w użytkowanie wieczyste,

  15. przeprowadzanie spraw dotyczących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

  16. prowadzenie spraw dotyczących wynajmu, dzierżaw i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta,

  17. przygotowywanie i przeprowadzanie spisów rolnych i wyborów do izb rolniczych,

  18. wydawanie poświadczeń w sprawach zatrudnienia i pracy w gospodarstwach rolnych,

  19. prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności przesyłu na gruntach komunalnych,

  20. prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzaniaprocedury komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

  21.wykonywanie czynności związanych z realizacją przysługującego miastuprawa pierwokupu,

  22.współpraca z Miejską Administracją Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie w sprawach dot. nieruchomości będących w zasobach miasta,

  23. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - wydawanie zawiadomień i zaświadczeń,

  24.przeprowadzania procedury nabycia nieruchomości oraz zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze darowizny oraz w drodze zamiany,

  25. przekazywania nieruchomości w trwały zarząd,

  26. prowadzenie innych spraw związanych z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami

 • Telefon kontaktowy:
  89 642-94-23
 • Godziny urzędowania:
  7:30 - 15:30