Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Urząd Stanu Cywilnego - USC

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Urząd Stanu Cywilnego

 • Kierownik:
  Ewa Gubernat

  Siedziba:
  Urząd Miejski w Ostródzie
  ul. Adama Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

  1. sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), rejestracja bieżąca oraz prowadzenie akt zbiorowych do tych zdarzeń,
  2. wydawanie zaświadczeń :
  1) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  2) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
  3) o stanie cywilnym,
  4) o możliwości zawarcia małżeństwa,
  5) o uznaniu ojcostwa,
  6) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  3. wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
  4. przyjmowanie oświadczeń:
  1) o uznaniu ojcostwa oraz rejestracja uznania ojcostwa/ odmowy uznania ojcostwa dziecka w rejestrze stanu cywilnego,
  2) o zmianie imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia,
  3) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  4) o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  5) o wyborze nazwisk jakie będą nosili małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
  6) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu z związek małżeński w sali ślubów Urzędu oraz poza lokalem USC,
  5.powiadamianie sądów powszechnych o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  6.składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów,
  7. sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne,
  8. sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego,
  9. przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi,
  10.rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrze stanu cywilnego,
  11.przygotowywanie projektu wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, organizacja i obsługa jubileuszy pożycia małżeńskiego,
  12. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego:odpisów skróconych, zupełnych, na druku wielojęzycznym,
  13. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego na podstawie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
  14. dokonywanie transkrypcji, uzupełnienia i sprostowania aktu w formie czynności materialno-technicznej,
  15. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia, wprowadzenie do rejestru danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem, aktualizacja numeru PESEL na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
  16. wprowadzenie do rejestru zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu,
  17. usuwanie niezgodności i aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL,
  18. prowadzenie archiwum zakładowego urzędu stanu cywilnego (archiwizacja, przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego i archiwum zakładowego),
  19. sporządzanie statystyk i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań (dla urzędu statystycznego, organu nadzoru),
  20. współpraca z jednostkami konsularnymi i organami administracji publicznej w ramach określonych przepisami prawa,
  21. międzynarodowa wymiana informacji w zakresie stanu cywilnego,
  22. współpraca z tłumaczami przysięgłymi języków obcych dla potrzeb wykonywania funkcji Urzędu Stanu Cywilnego,
  23. uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych),
  24. migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.

Telefon kontaktowy:
89-642-94-68

Godziny urzędowania:

7.30 - 15.30

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)