Wersja obowiązująca z dnia

Audyt Wewnętrzny

 

 Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której zamysłem jest wspieranie Burmistrza oraz kierownika jednostki organizacyjne w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Uregulowania prawne normujące pracę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie:

Uregulowania wewnętrzne normujące prace audytu w Urzędzie Miejskim w Ostródzie:

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, jednak w uzasadnionych przypadkach audyt może być przeprowadzony poza planem. Do końca roku kalendarzowego audytor wewnętrzny, w porozumieniu w Burmistrzem przygotowuje, na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok. Natomiast do końca stycznia każdego roku audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.