Wersja obowiązująca z dnia

Koordynator ds.dostępności

Zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informatyczno komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie:

1. Karol Duda – Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. dostępności

2. Łukasz Żarkiewicz – Zastępca Przewodniczącego,

3. Małgorzata Nowicka – członek Zespołu,

4. Łukasz Syga - członek Zespołu.

Zadania:

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski  w Ostródzie,

2) przygotowanie oraz koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim Ostróda

3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Ostródzie,

5) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6) przedstawienie Burmistrzowi Miasta Ostróda bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Kontakt

Karol Duda
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Ostródzie
tel. 89-642-94-19

e-mail: koordynator@um.ostroda.pl

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda o powołaniu koordynatora oraz zespołu  do spraw dostępności
https://bipostroda.warmia.mazury.pl/akty/3176/zarzadzenie-nr-196-2020-burmistrza-miasta-ostroda-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r.-w-sprawie-wyznaczenia-koordynatora-do-spraw-dostepnosci-oraz-zespolu-do-spraw-dostepnosci-w-urzedzie-miejskim-w-ostrodzie.html

 

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

 

Załączniki