Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - GP

 • Naczelnik Wydziału:
  Małgorzata Nowicka
 • Siedziba:
  Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ładu i planowania przestrzennego,w tym prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2. przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3. prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i aktualizacji studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

5. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

6. procedura naliczenia opłaty planistycznej,

7. wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości do celów notarialnych i do ewidencji gruntów i budynków,

8. przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie nadania nazw ulicom i placom w mieście Ostróda,

9. przeprowadzanie procedury wykupu gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne lub wypłaty odszkodowań,

10. przeprowadzanie postępowań dotyczących podziału i rozgraniczania nieruchomości,

11. przeprowadzanie procedury związanej z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu podziałów geodezyjnych nieruchomości,

12. przygotowanie ofert inwestycyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

14. przygotowanie oraz przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych lub oddania nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych w użytkowanie wieczyste,

15. przeprowadzanie spraw dotyczących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

16. prowadzenie spraw dotyczących wynajmu, dzierżaw i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta,

17. przygotowywanie i przeprowadzanie spisów rolnych i wyborów do izb rolniczych,

18. wydawanie poświadczeń w sprawach zatrudnienia i pracy w gospodarstwach rolnych,

19. prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności przesyłu na gruntach komunalnych,

20. prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzaniaprocedury komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

21.wykonywanie czynności związanych z realizacją przysługującego miastuprawa pierwokupu,

22.współpraca z Miejską Administracją Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie w sprawach dot. nieruchomości będących w zasobach miasta,

23. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - wydawanie zawiadomień i zaświadczeń,

24.przeprowadzania procedury nabycia nieruchomości oraz zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze darowizny oraz w drodze zamiany,

25. przekazywania nieruchomości w trwały zarząd,

26. prowadzenie innych spraw związanych z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami

 • Telefon kontaktowy:
  89 642-94-23
 • Godziny urzędowania:
  7:30 - 15:30