Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Ostródzie


Urząd Miasta w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bipostroda.warmia.mazury.pl/
•    Data publikacji strony internetowej: 2016-11-04
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
•    Na stronie internetowej znajdują się przekierowania do filmów, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
•    Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z nie poprawną logiczną strukturą dokumentu, 
•    Serwis zawiera dokumenty w postaci załączników nie będących załącznikami cyfrowymi.
•    Serwis może zawierać artykuły z nieoznaczonym przeniesieniem do serwisów zewnętrznych. Wszystkie nowe artykuły będą wyróżniały się oznaczeniem przekierowania do serwisów zewnętrznych. Archiwalne w miarę możliwości będą aktualizowane.

 

Ułatwienia


Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:
•    TAB – przejście do następnej pozycji
•    SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
•    ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
•    STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół
•    SPACJA – wybór pozycji
•    ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji


Strona Urzędu Miasta w Ostródzie zawiera następujące ułatwienia:
•    odpowiedni kontrast 
•    moduł wyszukiwania
•    focus wokół elementów nawigacyjnych
•    wyróżniony kontrast odnośników – częściowo
•    zmiana wielkości czcionki
•    Strona w większości przystosowana do czytników dla osób niedowidzących


Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.
Budynek Urzędu Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda:
•    Budynek Urzędu Miasta w Ostródzie posiada cztery wejścia, jedno z nich jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
•    Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
•    W windzie oraz przy głównym wejściu znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności.
•    Na pierwszym piętrze znajduje się łazienka przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
•    Pracownik referatu organizacyjnego obsługuje windę oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po Urzędzie (wskazuje numer kondygnacji oraz pokoju który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej). Dodatkowo powiadamia, właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu.
•    Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
•    Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym
•    Na parkingu od ulicy Mickiewicza znajdują się dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
•    Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Ostródzie.

 

 

Urząd Miejski w Ostródzie zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


•    Deklarację opublikowano dnia: 2021-01-26
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Duda.
•    E-mail: koordynator@um.ostroda.pl
•    Telefon: +48 89 642 94 64


Każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•    Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Ostróda
•    Adres: Urząd Miejski w Ostródzie
•    E-mail: um@um.ostroda.pl
•    Telefon: +48 89 642 94 00
 

Załączniki