Wersja obowiązująca z dnia

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

Osoba kontaktowa

Henryk Stramski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-70

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1.       Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

2.       Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z upoważnieniem geodety do ustalenia przebiegu granic.

3.       Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

4.       Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w przypadku zawarcia ugody przez zainteresowane strony lub przekazania sprawy do sądu.

 Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202G

Wymagane Dokumenty

 Wniosek osoby lub osób o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

1.       Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.

2.       Decyzja o rozgraniczeniu– nie przysługuje odwołanie ani też skarga do NSA, a jedynie strona niezadowolona z przebiegu granicy może wystąpić w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji o przekazanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda sprawy Sądowi.

3.       Decyzja o umorzeniu postępowania – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Załączniki

  • Wniosek
    format: word, rozmiar: 11.88 KB, data dodania: