Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska , Marlena Rećko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G  

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-69

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata @um.ostroda.pl, recko@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  1. Postępowanie w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wszczyna się na wniosek zainteresowanego i następuje w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.
  2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia podawana jest do publicznej wiadomości w formie wykazu, który wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostródzie na okres 21 dni i na stronie internetowej urzędu BIP, natomiast ogłoszenie o wykazie umieszczane jest na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.
  3. Rada Miejska wyraża zgodę na przedłużanie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na dalszy okres, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej:art. 2 ust. 1 pkt h ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U.z 2016 r., poz.1827) 

Podstawa prawna

  1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: -  Dz.U.Nr z 2016 r., poz. 2147 późn.zm.)
  2.  Art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: -  Dz.U.2016r., poz. 446)
  3. Uchwała Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3.10.2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 200, poz. 3132)
  4. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Załączniki