Wersja obowiązująca z dnia

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Katarzyna Zakrzewska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G  

Telefon kontaktowy

 89 642-94-69

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  1. Postępowanie w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wszczyna się na wniosek zainteresowanego i następuje w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.
  2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia podawana jest do publicznej wiadomości w formie wykazu, który wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostródzie na okres 21 dni i na stronie internetowej urzędu BIP, natomiast ogłoszenie o wykazie umieszczane jest na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.
  3. Rada Miejska wyraża zgodę na przedłużanie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na dalszy okres, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej:art. 2 ust. 1 pkt h ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U.z 2020 r., poz.1546 ze zm.) 

Podstawa prawna

  1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz 1990 ze zm.)
  2. Art 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
  3. Uchwała Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3.10.2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 200, poz. 3132 ze zm.)
  4. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)

Załączniki