Wersja obowiązująca z dnia

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

Osoba kontaktowa

Henryk Stramski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezj i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-70

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

1.       Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

2.       Wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

3.       Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (po uprawomocnieniu się postanowienia i otrzymaniu projektów podziału sporządzonych na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonanych przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego).

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202 G

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

2.       Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego).

3.       Wypis i wyrys z katastru (ewidencji gruntów i budynków) nieruchomości.

4.       Wstępny projekt podziału nieruchomości w 3 egz.

Czas realizacji

 Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej: art. 2 ust 1 pkt 1h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Tryb odwoławczy

1.       Postanowienia - zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

2.       Decyzje – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 Podstawa prawna

1.       Art. 92 do 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1990 ze zm.)

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).

 

Załączniki

  • Wniosek
    format: word, rozmiar: 27.5 KB, data dodania: