Wersja obowiązująca z dnia

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH W DRODZE PRZETARGU

Termin załatwienia

Termin postępowania wynosi od około 4 do 8 miesięcy. Odpowiedź o możliwości przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży udzielana jest w terminie do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Jarosław Halman

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Telefon kontaktowy

 89 642-94-72

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

1.   Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.

2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dokonaniu podziału geodezyjnego, założeniu księgi wieczystej, sporządzeniu wyceny, Burmistrz Miasta Ostródy wydaje zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. W przypadku gdy wartość nieruchomości przekracza 0,25% budżetu rocznego gminy, uchwałę o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży  podejmuje   Rada Miejska w Ostródzie . Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży podawana jest do publicznej wiadomości w formie wykazu , który wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostródzie na okres 21 dni. Wykaz zostaje  również  umieszczony na internetowej stronie urzędu w BIP. Informacja o wywieszeniu wykazu umieszczana jest również w prasie lokalnej. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu), Burmistrz ogłasza przetarg . Informacje o warunkach uczestnictwa w  przetargu umieszczone zostają w ogłoszeniu, które podawane jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu , w BIP oraz prasie , na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przypadku gdy wartość nieruchomości przekracza 100.000 euro , ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej , dowód tożsamości, dowód wpłacenia wadium, odpowiednie pełnomocnictwa jeżeli reprezentuje osobę fizyczną lub prawną.

4. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zwraca się niezwłocznie w terminie do 3 dni od dnia zakończenia, zamknięcia , odwołania lub unieważnienia  przetargu.

5. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy  w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy  ponosi nabywca.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Wymagane Dokumenty

 Wniosek o nabycie nieruchomości. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

- imię , nazwisko i adres osoby fizycznej  lub nazwę i siedzibę osoby prawnej.

- oznaczenie nieruchomości : numer ewidencyjny działki , położenie.

Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny.

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst. jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.)