Wersja obowiązująca z dnia

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ostródzka Karta Dużej Rodziny

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ostródy,  Lokalni Przedsiębiorcy

 Mam przyjemność poinformować, że w dniu 16 września 2015 r. Rada Miejska w Ostródzie podjęta Uchwałę Nr XI/66/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ostródzka Karta Dużej Rodziny, który ma na celu wspieranie oraz promowanie modelu rodzin wielodzietnych.
Ostródzianie, którzy posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, będą mogli korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców – partnerów Gminy Miejskiej Ostróda.
Serdecznie zachęcam podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie miasta Ostródy, do uczestnictwa w Programie Ostródzka Karta Dużej Rodziny. W tym celu, zainteresowani przedsiębiorcy mogą pobrać lokalną deklarację partnerstwa w Programie. Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, celem zawarcia umowy w tej sprawie.

 

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania określone w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny, czyli dziecku:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wnioskując o Kartę Dużej Rodziny można wybrać Kartę w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (aplikacja na urządzenie mobilne, smartfon, tablet) lub w jednej z tych form. Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub elektronicznej lub obu form Karty.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie Karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku jest zobowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Wniosek i dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa powyżej, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ oraz http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta  znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny  w formie elektronicznej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica –oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej –oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

5) w przypadku osób nieposiadających numery PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami o których mowa w pkt. 1-4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica- dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość. 

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania  na terytorium RP, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz pozostałe, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania  na terytorium RP, Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, burmistrz wydaje duplikat Karty.

Posiadacz Karty uzyskuje uprawnienia do zniżek w opłatach za wstęp m.in. do państwowych instytucji kultury oraz w opłatach za czynności administracyjne. Karta honorowana jest w punktach oznaczonych specjalnym znakiem „TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.

Wykaz instytucji i firm (partnerów), które oferują zniżki w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest systematycznie aktualizowany na stronie internetowej:  rodzina.gov.pl oraz na stronie http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/ (w zakładce Karta Dużej Rodziny).

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 952)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1037).

Załączniki