Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Obsługi Rady - BOR

Do zakresu działania Biura Obsługi Rady należy:
1. wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
2. obsługa merytoryczna oraz organizacyjno – techniczna Rady, jej Komisji, Radnych, Klubów radnych i rad osiedli,
3. współdziałanie z Przewodniczącymi komisji Rady,
4. sporządzanie protokołów sesji i komisji Rady,
5. obsługa programu e-sesja,
6. zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady,
7. kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego,
8. prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach i komisjach Rady,
9. prowadzenie komputerowego zbioru uchwał Rady oraz innych aktów prawnych podjętych przez Radę, rejestru wniosków i interpelacji radnych,
10. przekazywanie interpelacji i wniosków radnych do Burmistrza,
11. przekazywanie wniosków z posiedzeń Komisji do adresata,
12. gromadzenie dokumentów na temat realizacji uchwał Rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
13. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wnoszonych do Rady,
14. organizowanie, wg ustaleń Przewodniczącego Rady, udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.,
15. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń Rady,
16. przekazywanie uchwał Rady podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego organowi nadzoru,
17. przekazywanie uchwał oraz innych aktów prawnych podjętych przez Radę wskazanym podmiotom,
18. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał oraz informacji dotyczących funkcjonowania Rady,
19.prowadzenie kalendarza spotkań Przewodniczącego Rady oraz opracowywanie harmonogramu pełnienia dyżurów przez radnych,
20. prowadzenie spraw związanych z inicjatywami uchwałodawczymi mieszkańców Ostródy,
21. współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, ławników sądowych oraz referendów,
22. organizacja wyborów do Rad Osiedli.