Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Ostróda, jest prowadzony zgodnie z art.14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru.
  3. Dla każdej instytucji kultury prowadzona jest również Elektroniczna Księga Rejestrowa.
  4. Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości Rejestru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda lub poprzez wydanie odpisu z Rejestru albo z Elektronicznej Księgi Rejestrowej.
  5. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej jest bezpłatne.
  6. Każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe i księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie w godzinach pracy urzędu.
  7. Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się do Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 94 00, e-mail: um@um.ostroda.pl z wnioskiem o jego wydanie i przedstawi poświadczenie dokonania opłaty skarbowej. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ OSTRÓDA