Wersja obowiązująca z dnia

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosku do dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Jarosław Halman, Anna Margalska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Telefon kontaktowy

 89 642-94-22, 89-642-94-72

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Termin załatwienia wniosku do dwóch miesięcy.

2. Burmistrz Miasta Ostródy wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ostateczna decyzja jest podstawą wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Wniosek o wpis prawa własności w księdze wieczystej składa właściciel. Wniosek składa się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12

3. Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustaloną w w/w decyzji wnosi się jednorazowo lub w ratach.

4. Od opłaty może być udzielona bonifikata. Bonifikata udzielana jest na podstawie i na zasadach ustalonych w Uchwale Nr XLVI/339/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.11.2005r. Bonifikata nie dotyczy nieruchomości zabudowanych garażami i lokalami użytkowymi.

5. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka.

6. W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu opłaty ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka.

 

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek 

Opłaty

Opłata skarbowa - 10 zł wnoszona przy składaniu wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz. 1314).

Załączniki