Wersja obowiązująca z dnia

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Termin załatwienia
Termin postępowania wynosi około 6 miesięcy. Odpowiedź o możliwości przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży udzielana jest w terminie do 30 dni.
 

Osoba kontaktowa
Jarosław Halman, Anna Margalska
 

Miejsce załatwienia
Wydział Geodezji  i Gospodarki Przestrzennej
 

Telefon kontaktowy
89 642-94-22, 89 642-94-72
 

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia
1.    Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.
2.   Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dokonaniu podziału geodezyjnego, założeniu księgi wieczystej, sporządzeniu wyceny, Burmistrz Miasta Ostródy wydaje zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, w przypadkach określonych ustawą zgodę na sprzedaż w formie uchwały musi wyrazić Rada Miejska w Ostródzie.
3.   W przypadkach określonych ustawą, informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży podawana jest do publicznej wiadomości w formie wykazu, który wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostródzie na okres 21 dni. Wykaz zostaje również umieszczony na internetowej stronie urzędu w BIP. Informacja o wywieszeniu wykazu umieszczana jest również w prasie lokalnej.
4.   Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu), zawierana jest umowa notarialna.
5.   Cena sprzedaży może być wnoszona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej lub rozłożona raty na okres nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
6.   Termin postępowania wynosi od około 6 miesięcy. Odpowiedź o możliwości przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży udzielana jest w terminie do 30 dni.

Miejsce odbioru
Wydział Geodezji  i Gospodarki Przestrzennej
 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o nabycie nieruchomości. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
- imię , nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę osoby prawnej.
- oznaczenie nieruchomości : numer ewidencyjny działki ,położenie.
- uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 

Czas realizacji
 Termin postępowania wynosi od około 6 miesięcy. Odpowiedź o możliwości przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży udzielana jest w terminie do 30 dni
 

Opłaty
1. Nie podlega opłacie skarbowej: art. 2 ust 1 pkt 1h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
2. Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej

Tryb odwoławczy
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny

Uwagi
•   sprzedaż zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dotyczy:
1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
3. Sprzedaży nieruchomości lub ich części nieruchomości niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
4. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaścicieli.
5. Zbywania w wyniku pierwszeństwa lub roszczeń wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z innych ustaw.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.