Wydział Finansowo-Budżetowy - FN

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wydział Finansowo - Budżetowy - FN
Wersja z dnia

Wydział Finansowo-Budżetowy - FN

Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy:

1.przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących:

1)uchwalenia i zmiany budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,

2)przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

3)stawek podatkowych i opłat lokalnych,

4)ustalania zasad udzielania zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz ulg,

5) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

2.opracowywanie materiałów do projektu budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej;

3.opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,

4.przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

5. prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta i rachunkowości budżetowej Urzędu w tym rachunkowości podatkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie, zgodnie z zasadami rachunkowości,

6. prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu umów cywilno-prawnych oraz diet,

7. sporządzanie deklaracji w zakresie PIT ubezpieczeń społecznych i dokonywanie terminowych wpłat w zakresie dotyczącym deklaracji,

8. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji, wymiaru i windykacji należności podatkowych i opłat lokalnych oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonych ewidencji,

9. prowadzenie kontroli powszechności opodatkowania,

10.prowadzenie spraw w zakresie stosowania ulg, umorzeń, rozkładanie na raty w podatkach i opłatach,

11.prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego, m. in. w zakresie: ustalania tej pomocy, wydawania zaświadczeń, sprawozdawczości, egzekwowania nienależnej pomocy publicznej, monitorowania itp.,

12. prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, występowanie z wnioskami o przekazanie miastu dotacji celowej oraz sporządzanie sprawozdań z wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego i rozliczeń dotacji celowych,

13. prowadzenie obsługi kasy w Urzędzie,

14.prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach budżetu Urzędu oraz przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,

15. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,

16. kontrola i analiza sprawozdań z wykonania budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

17. prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej i windykacji niepodatkowych należności budżetowych Miasta i Skarbu Państwa,

18. sporządzanie sprawozdań z otrzymanych i wykorzystanych dotacji z budżetu państwa;

19. prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz spraw związanych z windykacją należności Funduszu,

20. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, gospodarki kasowej oraz przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

21. prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług,

23. prowadzenie ewidencji sum depozytowych,

24. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych miasta,

25. nadzór i kontrola gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych,

26. rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.