Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Finansowo-Budżetowy - FN

Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy:

1.przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących:

1)uchwalenia i zmiany budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,

2)przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

3)stawek podatkowych i opłat lokalnych,

4)ustalania zasad udzielania zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz ulg,

5) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

2.opracowywanie materiałów do projektu budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej;

3.opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,

4.przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

5. prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta i rachunkowości budżetowej Urzędu w tym rachunkowości podatkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie, zgodnie z zasadami rachunkowości,

6. prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu umów cywilno-prawnych oraz diet,

7. sporządzanie deklaracji w zakresie PIT ubezpieczeń społecznych i dokonywanie terminowych wpłat w zakresie dotyczącym deklaracji,

8. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji, wymiaru i windykacji należności podatkowych i opłat lokalnych oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonych ewidencji,

9. prowadzenie kontroli powszechności opodatkowania,

10.prowadzenie spraw w zakresie stosowania ulg, umorzeń, rozkładanie na raty w podatkach i opłatach,

11.prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego, m. in. w zakresie: ustalania tej pomocy, wydawania zaświadczeń, sprawozdawczości, egzekwowania nienależnej pomocy publicznej, monitorowania itp.,

12. prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, występowanie z wnioskami o przekazanie miastu dotacji celowej oraz sporządzanie sprawozdań z wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego i rozliczeń dotacji celowych,

13. prowadzenie obsługi kasy w Urzędzie,

14.prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach budżetu Urzędu oraz przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,

15. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,

16. kontrola i analiza sprawozdań z wykonania budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

17. prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej i windykacji niepodatkowych należności budżetowych Miasta i Skarbu Państwa,

18. sporządzanie sprawozdań z otrzymanych i wykorzystanych dotacji z budżetu państwa;

19. prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz spraw związanych z windykacją należności Funduszu,

20. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, gospodarki kasowej oraz przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

21. prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług,

23. prowadzenie ewidencji sum depozytowych,

24. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych miasta,

25. nadzór i kontrola gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych,

26. rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.