Wersja obowiązująca z dnia

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA TERENACH , BUDYNKACH I BUDOWLACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosku do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Jarosław Halman

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 203 G

Telefon kontaktowy

 89 642-94-72

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 203 G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy, który powinien zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie.

- powierzchnię reklamy.

- okres umieszczenia reklamy.

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy.

3. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią i kolorystyką

Opłaty

  • Nie podlega opłacie skarbowej;
  • Wysokość opłat określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna

  1. UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: wysokości opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2021
  2. ZARZĄDZENIE Nr 258/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2021