Wydział Organizacyjny - OR

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wydział Organizacyjny - OR
Wersja z dnia

Wydział Organizacyjny - OR

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy:
1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz wdrażania optymalnych zasad organizacji i zarządzania,
2. opracowywanie propozycji, opiniowanie i koordynowanie wdrażania zmian w organizacji urzędu, w tym projektów regulaminów i zarządzeń burmistrza dotyczących sfery organizacyjnej,
3. prowadzenie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej,
4. prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznej prowadzonej w urzędzie oraz gromadzenie wystąpień pokontrolnych

5. prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświatowych), w tym przygotowywanie spraw emerytalnych i rentowych tych pracowników,
6. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
7. organizowanie służby przygotowawczej odbywanej przez osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
8. prowadzenie spraw z zakresu rozkładu czasu pracy, nadzór i kontrola nad dyscypliną pracy,
9.prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
10. koordynowanie czynności związanych z dokonywaniem okresowej oceny pracowników urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
11. opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych, zgodnie z zakresem działania wydziału,
12. sporządzanie informacji oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia,
13. koordynowanie działań wynikających z kontroli zarządczej,
14. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez zobowiązanych do tego pracowników urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
15. koordynowanie zadań dotyczących wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
16. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników urzędu do załatwiania spraw w imieniu burmistrza, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestru w tym zakresie,
17. prowadzenie spraw związanych z poleceniami wyjazdu służbowego pracowników urzędu,
18. prowadzenie spraw związanych z organizacją w urzędzie praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych,
19. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne urzędu oraz gospodarka środkami rzeczowymi,
20. prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
21. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynków i mienia urzędu,
22. prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia w urzędzie właściwych warunków pracy,
23. prowadzenie sekretariatu urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretarską burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza oraz organizacją przyjęć interesantów przez burmistrza,
24. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
25. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
26. zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych, sprawowanie nadzoru nad ich przechowywaniem oraz ich brakowanie,
27. prenumerata czasopism i publikacji niezbędnych do wykonywania zadań Urzędu,
28. prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta,
29. prowadzenie Archiwum Zakładowego,
30. obsługa informatyczna Urzędu, zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych oraz przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w tym:

1) zapewnienie ciągłości i poprawności działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu poprzez:
a) administrowanie siecią teleinformatyczną i sieciowymi systemami operacyjnymi,
b) administrowanie bazami danych,
c) zarządzanie informatycznymi zasobami sprzętowymi oraz zainstalowanym na nich oprogramowaniem,
d) nadzór nad prawidłową eksploatacją i działaniem sprzętu komputerowego;
2) wybór sprzętu i programów odpowiednio do zadań wykonywanych w Urzędzie - nadzór nad eksploatacją sieci komputerowej i bieżąca obsługa sprzętu komputerowego w Urzędzie;
3) dokonywanie zakupów związanych z komputeryzacją oraz prowadzenie dokumentacji związanej z komputeryzacją;
4) pomoc i instruktaż oraz szkolenie pracowników Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji oprogramowania;
5) współpraca przy prowadzeniu strony www i Biuletynu Informacji Publicznej;
6) zapewnianie ochrony danych osobowych zawartych w systemach informatycznych, w tym tworzenie systemów haseł ograniczających dostęp do danych:
a) identyfikujących pracownika,
b) ograniczających dostęp dla wybranych obszarów danych osobom posiadającym nadane im uprawnienia,
c) przechowywanie w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu nośników instalacyjnych zakupionego oprogramowania operacyjnego, narzędziowego, aplikacyjnego,
d) archiwizowanie danych zgodnie z ustaloną polityką bezpieczeństwa informacji;
7) zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu poprzez stosowanie przepisów obowiązujących w tym zakresie, w tym wymagań określonych w przepisach wewnętrznych.
8) współpraca z Biurem Obsługi Rady w zakresie organizowania transmisji obrad sesji Rady Miejskiej,
9) obsługa aplikacji mobilnej „Zgłoś problem”.
31. nadzór nad działalnością miejskich osób prawnych.