Wersja obowiązująca z dnia

Organizacje pozarządowe

Prawo-zasady współpracy

     - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
     - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
     - Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (sejm.gov.pl)
      -  Karta współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi            
 
Formularze

Roczne Programy Współpracy

Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Baza danych organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Ostródzkiego, prowadzona jest i aktualizowana na podstawie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  przez właściwego Starostę

 Przydatne linki