Wersja obowiązująca z dnia

PRAWO PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Jarosław Halman, Anna Margalska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Telefon kontaktowy

 89 642-94-22, 89 642-94- 72

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Burmistrz Miasta Ostródy bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wydaje zarządzenie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu lub w przypadku skorzystania z w/w prawa, składa oświadczenie w formie aktu notarialnego

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  

Wymagane Dokumenty

1. Umowa notarialna - warunkowa umowa sprzedaży:

  • niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
  • nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.  

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej: art. 2 ust 1 pkt 1h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.,poz. 1546 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1990 ze zm.).