Wersja obowiązująca z dnia

ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE, PRZEPROWADZANIE I WYKONANIE NA NIERUCHOMOŚCIACH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Termin załatwienia

1. do 30 dni 2. czas przygotowania dokumentacji do zawarcia umowy notarialnej uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii i dokumentacji geodezyjnej.

Osoba kontaktowa

Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202G

Telefon kontaktowy

89-642-94-24,

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Uzgodnienie lokalizacji projektu

2. Uzgodnienie lokalizacji projektu i określenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,

- sporządzenie i podpisanie porozumień w sprawie ustanowienia służebności,
- zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia służebności,
- zawarcie umowy notarialnej ustanowienia służebności przesyłu

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202G

Wymagane Dokumenty

Wniosek do Burmistrza Miasta o uzgodnienie lokalizacji sieci lub ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej. Do wniosku należy dołączyć dwa egz. projektu sieci. W przypadku pełnomocnictwa dla osób podpisujących wniosek w imieniu inwestora należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wys. 17,00zł.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

1. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.).

2. art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z póżn.zm.)

2. Uchwała Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 200,poz.3132 z póżn.zm).