Wersja obowiązująca z dnia

OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I TRWAŁEGO ZARZĄDU NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosku – w ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Jarosław Halman, Anna Margalska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 205G i 204G

Telefon kontaktowy

89 642-94-22, 89 642-94-72

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 205G i 204G

Wymagane Dokumenty

 - wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/ zbyciem nieruchomości, w związku z nabyciem spadku)

 - dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu.

 Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej: art. 2 ust 1 pkt 1h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1546 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, zgodnie z art. 77 do art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r,  poz. 1990 z późn. zm.).

Uwagi

 Dotyczy:

1.       Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.

2.       Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

 Podstawa prawna

 Art. 77 do art. 81 oraz art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).