Wersja obowiązująca z dnia

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH MIEJSCOWYCH

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH MIEJSCOWYCH

Termin załatwienia

Złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w planie nie uruchamia automatycznie żadnego postępowania administracyjnego ani procedury sporządzania zmiany planu. Nie jest określony przepisami termin, w jakim wniosek powinien zostać rozpatrzony.

Wszystkie wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w planie są rejestrowane.

Osoba kontaktowa

Dagmara Wereda, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 204 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-24, 89 642-94-71

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek 

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
  • określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
  • kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wniosek kieruje się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm..).