Wersja obowiązująca z dnia

Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne

Miejsce załatwienia

1. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  - zgromadzenia w trybie uproszczonym (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) ),a w szczególności powodować zmian jego organizacji.

2. Wydział Spraw Obywatelskich jest właściwy do złożenia zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu publicznym jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie będzie powodować utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego,

3.Wojewoda Warmińsko-Mazurski - zgromadzenia cykliczne, jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku wg. opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych  i narodowych. Zgłasza się do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie tel. (89) 52 32 200, fax ogólny: (89) 527 74 47

 Sposób i termin załatwienia

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie  lub  na adres poczty elektronicznej.

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,  nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając: imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, datę, godzinę  i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia, ewentualne zagrożenia, które mogą się pojawić w miejscu zgromadzenia.

Organ gminy udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie w zakładce Zgromadzenia Publiczne, informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia

Osoba kontaktowa

Andrzej Bartnicki,  tel. 89 642 94 10,

e-mail: um@um.ostroda.pl,  

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta Ostródy zobowiązany jest złożyć zawiadomienie  w jeden z wybranych  sposobów:

a)      pisemnie lub ustnie do protokołu w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysoweg

b)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej  używając  elektroniczną skrzynkę podawczą NA PLATFORMIE e-PUAP osoba posiadająca kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany, e-mail: um@um.ostroda.pl,

 Wydział Spraw Obywatelskich

Jest właściwy do złożenia zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu publicznym jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie będzie powodować utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowym.

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz, Anna Gęstwicka

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta Ostródy zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w jeden z wybranych sposobów:

a) pisemnie lub ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie, parter, pokój 105 w godz. od 7:30 - 15:30

b) za pomocą faksu nr 89-642-94-01,

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektroniczną skrzynkę podawczą NA PLATFORMIE e-PUAP osoba posiadająca kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany

 Telefon kontaktowy

89-642-94-29, 89-642-94-55

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób i termin załatwienia

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed datą zgromadzenia.

W przypadku gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 ustawy wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Jeżeli wniesiono prawidłowo, zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia dwóch lub większej liczby zgromadzeń, mających się odbyć w tym samym miejscu i czasie, a ich przebieg może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie decyduje kolejność wniesienia zawiadomienia (data, godzina, minuta) – art. 12 ustawy. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10 ustawy, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania.

 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

b) zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 Organ gminy udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie w zakładce Zgromadzenia Publiczne, informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia

Opłaty

zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach.(Dz. U. z 2019 poz. 631)

Załączniki

Załączniki