Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

TERMIN ODPOWIEDZI:

Czas wydania decyzji zależny jest od uzyskania uzgodnień od właściwych organów, waha się w granicach min.  3-4 miesięcy,  w mniej skomplikowanych sprawach (bez raportu i oceny oddziaływania na środowisko) trwa do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Dagmara Wereda, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-71, 89 642 94 24

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata@um.ostroda.pl, dagmara@um.ostroda.pl, nalewajko@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Decyzję odbiera sie osobiście w Wydziale Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 204 G)  lub za pośrednictwem poczty, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek – w załączeniu
 2. Poświadczona przez właściwy organ (Starostwo Powiatowe) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (może być ksero) w 3 egz.;
 3. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjna przedsięwzięcia  w 3 egz. zawierającą dane, o których mowa w art. 62a ust. 1 ww. ustawy, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać informacje o:

 • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (szczegółowe informacje na temat ww. obszarów (granice, chronione gatunki, i inne), znajdują się na stronie internetowej Ministra Środowiska www.mos.gov.pl w katalogu „strony tematyczne NATURA 2000” i na stronie geoserwis.gdos.gov.pl;
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 •  przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

– z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Wzór karty informacyjnej i wytyczne do jej sporządzenia- w załączeniu

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko- raport oddziaływania na środowisko w 3 egz. sporządzony zgodnie z art. 66 ww. ustawy, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

- składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów o którym mowa wyżej   przekłada się wraz z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

- jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów o którym mowa wyżej przekłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne;

6.    wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.   w przypadku   prowadzania  sprawy  przez  pełnomocnika  inwestora  należy  dołączyć opłacone pełnomocnictwo – 17 zł

8.   oświadczenie Inwestora w sprawie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – wzór w załączeniu

 

Opłaty

Opłata skarbowa: przelewem na konto urzędu lub w kasie urzędu: 205 zł, jeśli w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik opłata dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo na konto gminy:

BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Uwagi

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

-decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.);

-decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332);

-decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.1332);

- koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz.1131);

-decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz.1131);

-decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz.1131);

-decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2001 r. nr 110 poz. 1190);

-pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121);

-decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700);

-decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788);

-decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031);

-decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.);

- decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.);

- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122);

-decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r. poz.1731);

-decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.), o ile jest to wymagane;

- decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101);

- decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2015 r. poz.966);

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2017 r. poz.552);

- zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz.576);

- decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959, z późn. zm.);

- zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987);

- decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2016 r. poz.1812).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332)

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U z 2016r, poz. 353 z późn.zm)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.71 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 r., poz. 1827)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i jest wymagana dla planowanych: 
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko- wymienionych w §2 w/w rozporządzenia

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- wymienionych w §3 w/w rozporządzenia

Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 ze zm.).