Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Inwestycji - IN

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należy:
1.prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami miejskich obiektów budowlanych,
2. współpraca z Wydziałem Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju w zakresie przygotowywanie wniosków o dofinansowywanie zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych,
3. opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji,
4. przygotowywanie założeń do opracowania koncepcji i dokumentacji technicznych,
5. uczestnictwo w procesie przygotowania dokumentacji technicznej, realizacji zadania i jego rozliczenia finansowego,
6. aktualizowanie kosztorysów inwestorskich,
7. uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót,
8. występowanie w sprawie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
9. koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, uczestnictwo w radach budowy, prowadzenie kart realizacji inwestycji, sporządzanie protokołów z narad oraz kontrola budów pod kątem zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
10. przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji,
11. uczestnictwo w przeglądach okresowych i gwarancyjnych wykonanych robót,
12.sporządzanie dokumentów niezbędnych do przekazania zrealizowanych obiektów zarządcy,
13.przygotowywanie dokumentacji do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie realizowanych inwestycji przy współpracy z Biurem zamówień publicznych.