Wersja obowiązująca z dnia

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego

 2. Załączniki:

• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;

• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są

w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

Nr konta do opłaty skarbowej:BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

USC Ostróda 

pokój 107, tel. 89-642-94-68

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022, poz.  1681).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

UWAGI:

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.