Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana imienia (imion) dziecka - noworodka

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Aniela Danowska, Magdalena Kaliszewska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 106

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-80

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
  2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka ale w powszechnym znaczeniu jest przypisywane do danej płci.
  3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 106

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Wymagane Dokumenty

1. Dowody osobiste rodziców (do wglądu)

2. Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty

Dokonanie zmiany w akcie – 11 zł.

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać  przelewem na rachunek bankowy Urzędu BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka

Uwagi

1.    Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

2.    Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

3.    Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709.).

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz.U.2022, poz. 2142).