Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Aniela Danowska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie

Telefon kontaktowy

89-642-94-68

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny  przestawić wybranemu kierownikowi USC dowody osobiste
 • Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 • W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 • Wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 6 miesiący od dnia sporządzenia.
 • Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń duchowny sporządza i przekazuje do USC w ciągu 5 dni zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 107 /parter/

Wymagane Dokumenty

1. Stawiennictwo osobiste
2. Dokument tożsamości do wglądu
3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U.Z 2015 R. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy sąd rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/
 • gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego(akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

Opłaty

Opłata skarbowa:
za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł w na konto
BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia

1. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powiadamia strony o odmowie sporządzenia aktu ze względu na naruszenie przepisów przez organy kościoła lub związku wyznaniowego (niedostarczenie dokumentów w terminie pięciu dni o daty zawarcia lub związek małżeński zawarty został po upływie ważności zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu). Osoby zainteresowane w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli sąd podtrzyma ustalenia kierownika urzędu stanu cywilnego odmawiającego sporządzenia aktu małżeństwa strony mogą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Uwagi

Odbiór aktu małżeństwa  - w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski

Podstawa prawna

 • Art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2020 r., poz.1359)
 • Art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022, poz. 1681)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142),