Wersja obowiązująca z dnia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Magdalena Kaliszewska

Miejsce załatwienia

 • Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie, jeżeli dziecko urodziło się w Ostródzie lub na terenie gminy Ostróda.

Telefon kontaktowy

89-642-94-80

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

 • Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.
 • Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego dziecka.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:
  • ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 106

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Wymagane Dokumenty

 • Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:  dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 • Dla dziecka gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca): dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 • Dla dziecka gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) : obecność obojga rodziców, dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 • Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji : dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 • Dla dziecka gdy matka jest wdową : dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Czas realizacji

 • Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się ustnie.
 • Kartę urodzenia przekazują, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a kartę martwego urodzenia w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia, podmioty wykonujące działalność leczniczą.
 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 • Odpis aktu urodzenia wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka

Uwagi

Kierownik odmówi wpisania do aktu urodzenia więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U z 2020r. poz. 698)