Wersja obowiązująca z dnia

Uznanie dziecka pozamałżeńskiego przed Kierownikiem USC

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Aniela Danowska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie - pokój nr 106
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-80

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 2. Uznać ojcostwo można:
  • tylko dziecka do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub
  • gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,
  •  gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
  • gdy dziecko jest małoletnie,
  • przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
 3.  Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie uzyskała pełnoletności oraz nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym.
 4. Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
 5. Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
  • § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  • § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
  • § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
 6. Uznania ojcostwa można dokonać:
  • przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,
  • przed sądem opiekuńczym,
  • za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 7. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 110
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Wymagane Dokumenty

 1. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego (uznanie ojcostwa przed porodem)
  • dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  • dokument potwierdzający ciążę tj. karta ciąży z bieżącymi wpisami lub aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.
 2. Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka)
  • dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  • karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka przekazywana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 3. Uznanie ojcostwa po rejestracji (po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):
  • dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  • w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia, z jednoczesną zmianą jego nazwiska, wymagana jest obecność dziecka z legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości.
 4.  Przyjęcie oświadczenia o uznaniu następuje w dniu zgłoszenia.
 5. Dokonanie zmiany w akcie w terminie 7 dni.
 6. Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.

Opłaty

Zwolnione z opłaty.

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz.709)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. z 2020 r. poz.1359).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698)