Wersja obowiązująca z dnia

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik:
Aniela Danowska

Siedziba:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Zakres spraw i zadań do realizacji:

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), rejestracja bieżąca oraz prowadzenie akt zbiorowych do tych zdarzeń,

2. wydawanie zaświadczeń :

                  1) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

                  2) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

                  3) o stanie cywilnym,

                  4) o możliwości zawarcia małżeństwa,

                  5) o uznaniu ojcostwa,

                  6) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

4. przyjmowanie oświadczeń:

          a) o uznaniu ojcostwa oraz rejestracja uznania ojcostwa/ odmowy uznania ojcostwa dziecka w rejestrze stanu cywilnego,

          b) o zmianie imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia,

          c) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

          d) o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

          e) o wyborze nazwisk jakie będą nosili małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa,

          f) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu z związek małżeński w sali ślubów Urzędu oraz poza lokalem USC,

5.składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów,

6. sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne,

7. sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego,

8. przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi,

9.rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrze stanu cywilnego,

10.przygotowywanie projektu wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, organizacja i obsługa jubileuszy pożycia małżeńskiego,

11. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: odpisów skróconych, zupełnych, na druku wielojęzycznym,

12. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego na podstawie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

13. dokonywanie transkrypcji, uzupełnienia i sprostowania aktu w formie czynności materialno-technicznej,

14. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia, wprowadzenie do rejestru danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem, aktualizacja numeru PESEL na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,

15. wprowadzenie do rejestru zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu,

16. usuwanie niezgodności i aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL,

17. prowadzenie archiwum zakładowego urzędu stanu cywilnego (archiwizacja, przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego i archiwum zakładowego),

18. sporządzanie statystyk i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań (dla urzędu statystycznego, organu nadzoru),

19. współpraca z jednostkami konsularnymi i organami administracji publicznej w ramach określonych przepisami prawa,

20. międzynarodowa wymiana informacji w zakresie stanu cywilnego,

21. współpraca z tłumaczami przysięgłymi języków obcych dla potrzeb wykonywania funkcji Urzędu Stanu Cywilnego,

22. uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych),

23. migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.

  • Telefon kontaktowy:
    89-642-94-68
  • Godziny urzędowania:
    7:30-15:30

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)