Wersja obowiązująca z dnia

Sporządzenie aktu zgonu

Termin załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Magdalena Kaliszewska, Aniela Danowska

Miejsce załatwienia

Dla zdarzeń, które miały miejsce na terenie miasta lub gminy Ostróda - Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie

Telefon kontaktowy

89-642-94-80, 89-642-94-68

Sposób załatwienia

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na terenie miasta i gminy Ostróda należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu, a w przypadku zgonu w wyniku choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin.
Do sporządzenia aktu zgonu zobowiązany jest podmiot uprawniony do pochówku ( art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych-Dz.U. z 2020 r. poz. 1947):
1.współmałżonek,
2. krewni zstępni,
3. krewni wstępni,
4. krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
5. powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.
Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis bezpłatnie.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie

Wymagane Dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- paszport osoby zmarłej,
- książeczka wojskowa osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka (jeżeli osoba była zamężna/żonata),
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

Czas realizacji

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Opłaty

Odpis wydany z urzędu bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia jest zwolniony z opłaty skarbowej.
Kolejne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- 22 zł za odpis skrócony,
- 33 zł za odpis zupełny.
- nr konta do opłaty skarbowej  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2022 roku poz.1681.)
Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z  2022 roku poz.2142.)

Załączniki