Wersja obowiązująca z dnia

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego
  2. Załączniki:
    • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
  3. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł. nr konta do opłaty skarbowej BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój 107

Uwaga

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego – sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd.
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny osoby.
Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

PODSTAWA PRAWNA

  •  art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022, poz. 2142).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki