Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - GK

 • Naczelnik Wydziału
  Beata Janowiak
 • Siedziba:
  Urząd Miejski
  ul. Adama Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

1. realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz tworzenie warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta;
2. współpraca ze spółkami miejskimi i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji powierzonych zadań,
3. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,
4. przeciwdziałanie składowaniu odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
5. prowadzenie postepowań administracyjnych z zakresu udzielania zezwoleń na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
6. prowadzenie postepowań administracyjnych z zakresu udzielania zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
7. prowadzenie postępowań oraz rejestru działalności regulowanej,
8. współpraca ze Związkiem Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”,
9. nadzór nad szaletami i toaletami miejskimi,
10. opracowywanie projektu Programu Ochrony nad bezdomnymi zwierzętami,
11. nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
12. wystawianie decyzji na podstawie ustawy o ochronie zwierząt,
13. prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
14. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i zagospodarowaniem terenów nieprzeznaczonych pod zabudowę,
15. przygotowywanie koncepcji zagospodarowania i urządzania nowych terenów zieleni miejskiej,
16. nadzór nad drzewostanem zieleni miejskiej,
17.utrzymanie i naprawa fontann znajdujących się na terenie miasta,
18. gospodarka wodna i wodno-ściekowa,
19. opracowywanie i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostróda,
20. monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wydawanie zaświadczeń na podstawie planu,
21. przygotowanie dokumentów i sprawozdań w zakresie realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dla aglomeracji Ostróda, 22. prowadzenie postępowań w zakresie wydania decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów na terenie miasta oraz kontrola przestrzegania przepisów w tym zakresie, 23. koordynowanie spraw związanych z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska,
24. planowanie, inicjowanie i popularyzacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, 25. sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych,
26. prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi,
27. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów zabaw i miejskich kąpielisk,
28. koordynowanie umów związanych z dekorowaniem miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia,
29. prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
30. prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,
31. prowadzenie spraw związanych z targowiskiem,
32. nadzór nad transportem zbiorowym,
33.prowadzenie spraw z zakresu gospodarki miejskim zasobem mieszkaniowym, współdziałanie i koordynowanie prac Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
34. prowadzenie postępowań dotyczących odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,
35. prowadzenie ewidencji wyroków eksmisyjnych,
36. powadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali,
37.ewidencja pracy nieodpłatnej świadczonej przez osoby skierowane przez Sąd,
38.opracowywanie analizy cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
39. opracowanie projektu Programu Gospodarowania Miejskim Zasobem Mieszkaniowym,
40. prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
41.opracowywanie i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego,
42. opracowywanie i wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, w tym na umieszczenie reklamy lub tablicy informacyjnej w pasie drogowym (dróg gminnych i powiatowych),
43. opracowywanie i wydawanie decyzji lokalizacyjnych,
44. współdziałanie z miejskimi spółkami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji ich projektów inwestycyjnych,
45.współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Ostróda w zakresie inwestycji.
46. oczyszczanie ulic i chodników w okresie zimowym,
47.prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia parkowo - ulicznego,
48. prowadzenie spraw z zakresu sieci kanalizacji deszczowej,
49. prowadzenie spraw z zakresu drogowej sygnalizacji ulicznej,
50.ewidencja dróg gminnych,
51.ewidencja oznakowania pionowego i poziomego na ulicach gminnych,
52. współpraca z Policją, Strażą Pożarna w celu zabezpieczania miejsc po kolizjach lub wypadkach drogowych, odbiór pasa drogowego oraz zabezpieczenie oznakowania i miejsca kolizji,
53. prowadzenie spraw ubezpieczeń komunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej.

54. deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 • Telefon kontaktowy:
  89-642-94-60
 • Godziny urzędowania:
  7,30-15,30