Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ LUB POWIATOWEJ

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Magdalena Zumbrzycka

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pok. 205G

Telefon kontaktowy

89-642-94-60

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 203G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, który powinien zawierać :
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie.
- cel zajęcia pasa drogowego.
- powierzchnię reklamy.
- okres zajęcia pasa drogowego.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy.
3. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią i kolorystyką.

Opłaty

1. Zwolnione z opłaty skarbowej.
2. Opłata dzienna za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi 2 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy.