Wersja obowiązująca z dnia

Ubieganie się o mieszkanie z zasobów Gminy Miejskiej Ostróda

    Zgodnie z Uchwałą  Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20.09.2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego  informuję, że opiniowanie i rozpatrywanie wszystkich wniosków o wynajem lokali odbywa się w następujący sposób:            

  • informacja o każdym wolnym lokalu przeznaczonym w danym okresie do   wynajmu jest opublikowana na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  - parter obok pokoju nr 119 - przez okres 14 dni, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
  • każda osoba zainteresowana  wynajmem aktualnie wolnego lokalu powinna złożyć wniosek  w terminie 14 dni od daty wywieszenia informacji o tym lokalu na w/w tablicy lub stronie BIP
  • druki wniosków pobiera się w biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 119 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
  • złożone wnioski są rozpatrywane i opiniowane przez Miejską Komisję Mieszkaniową w terminie 14 dni od upływu terminu ich składania,
  • każdy wnioskodawca o sposobie zaopiniowania swojego wniosku jest informowany oddzielnym pismem,
  • podstawą do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony jak i na lokal socjalny jest skierowanie wydane przez Burmistrza Miasta
  • osoby, które spełniają kryteria do ubiegania się o mieszkanie w zasobach komunalnych, a których  wniosek został zaopiniowany negatywnie mogą ponownie ubiegać się o kolejne wolne mieszkanie przeznaczonego do wynajęcia. 

    Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu  lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego:

1. Dochód gospodarstwa domowego przypadającego na 1 osobę uzasadniającego  oddanie w najem:

    a) lokal mieszkaniowy na czas nieokreślony:

   -150%najniższej emerytury gospodarstwie jednoosobowym,

   - 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowej.

   b) lokal socjalny:

    -  75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

    -  50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowej.

Termin załatwienia

Art. 13 ust. 5 Uchwały  Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20.09.2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego.

Osoba kontaktowa
Inez Romańska

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy tj.

dd poniedziałku do piątku – 730 – 1530

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

Ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642 94 81

E-mail: inez.romanska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Wniosek o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych opiniowane są przez Miejską Komisję Mieszkaniową w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w §13 ust.5.

2. Komisja przy opiniowaniu wniosków kieruje się zasadą racjonalnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych gminy w relacji do wielkości i możliwości finansowych rodziny.

3. O  sposobie zaopiniowania wniosku przez Komisję zainteresowane osoby zostaną poinformowane.

4. Osoby, które spełniają kryteria do ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy a których wniosek o przydział danego lokalu został zaopiniowany negatywnie mogą ubiegać się ponownie o przydział kolejnego mieszkania przeznaczonego do wynajęcia zgłaszając ustną deklarację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

5. Podstawą zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jak i na lokal socjalny jest wydane skierowanie przez Burmistrza Miasta.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przydział lokalu

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda