Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
Termin załatwienia
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Osoba kontaktowa
Belowska Izabela

Miejsce załatwienia
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku – 7:30 - 15:30
lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
Telefon kontaktowy
89-642-94-33
Adres e-mail
um@um.ostroda.pl


Sposób załatwienia
Wniosek powinien zawierać:
·       Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
·       Określenie przedmiotu i obszaru działalności,
·       Określenie miejsca i obszaru prowadzenia działalności,
·       Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
·       Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
·       Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
·       Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
Wymagane Dokumenty
Wymagane dokumenty
    * wniosek na zezwolenie w zakresie działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje  - wnioski
* załączniki do wniosku - zgodnie z wyszczególnieniem umieszczonym w formularzu wniosku
 
Opłaty
Za wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), część III poz. 44 pkt. 1.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uwagi
Pouczenie:
Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony prowadzenia schroniska dla zwierząt może zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż na 10 lat.
Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Ostróda może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętemu zezwoleniem.
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Ostróda wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu
Podstawa prawna
* Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r.   poz. 2010 ze zm.);
* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (DZ. U. Z 2020 r. poz. 638)
*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.   z 2004 r. Nr 158, poz. 1657)
*Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.)
* Uchwała Nr LV/296/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich część

Załączniki

  • Wzory wniosków
    format: word, rozmiar: 70 KB, data dodania: