Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
Wersja z dnia

Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
Termin załatwienia
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Osoba kontaktowa
Belowska Izabela

Miejsce załatwienia
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku – 7:30 - 15:30
lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
Telefon kontaktowy
89-642-94-33
Adres e-mail
um@um.ostroda.pl


Sposób załatwienia
Wniosek powinien zawierać:
·       Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
·       Określenie przedmiotu i obszaru działalności,
·       Określenie miejsca i obszaru prowadzenia działalności,
·       Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
·       Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
·       Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
·       Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
Wymagane Dokumenty
Wymagane dokumenty
    * wniosek na zezwolenie w zakresie działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje  - wnioski
* załączniki do wniosku - zgodnie z wyszczególnieniem umieszczonym w formularzu wniosku
 
Opłaty
Za wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), część III poz. 44 pkt. 1.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uwagi
Pouczenie:
Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony prowadzenia schroniska dla zwierząt może zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż na 10 lat.
Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Ostróda może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętemu zezwoleniem.
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Ostróda wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu
Podstawa prawna
* Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r.   poz. 2010 ze zm.);
* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (DZ. U. Z 2020 r. poz. 638)
*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.   z 2004 r. Nr 158, poz. 1657)
*Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.)
* Uchwała Nr LV/296/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich część

Załączniki

  • Wzory wniosków
    format: word, rozmiar: 70 KB, data dodania: