Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr LIII/293/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.02.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2023 i ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Urząd Miejski w Ostródzie

Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Numer pokoju: 305                                                
W dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 730 – 1530
Numer telefonu: 89 642 94 88
E-mail: 
sylwester.karczewski@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia sprawy:   

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego - Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 119 (parter) lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 30czerwca 2023 r. Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji określa się do 31 października 2023 r.

Wymagane dokumenty:     

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. aktualny, odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej), natomiast w przypadku budynku, stanowiącego współwłasność - dodatkowo oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielonego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do zawarcia umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie zawarcia umowy przez wszystkich współwłaścicieli.

Dokumenty wymagane do przedłożenia po wykonaniu zadania, polegającego na zmianie systemu ogrzewania określone zostały z załączniku nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w części B pod kątem wyboru rodzaju docelowego źródła ogrzewania.

Załączniki: