Wersja obowiązująca z dnia

Ubieganie się o zamianę lokali

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Inez Romańska

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy tj.

Od poniedziałku do piątku – 730 – 1530

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

Ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642 94 81

E-mail: inez.romanska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

 1. Na wniosek najemcy, za zgodą Gminy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, można dokonać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jak również pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach mieszkaniowych.

2. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu może odbyć się pomiędzy osobami, jeżeli spełnione są łącznie niżej określone warunki:

1) najemca lokalu gminnego lub innego nie ma zadłużeń z tytułu opłat czynszowych,

2) osoba zainteresowana zamianą lokalu posiada dochody gwarantujące bieżące regulowanie opłat mieszkaniowych,

3) wszystkie osoby zameldowane w danym lokalu przeprowadzą się do lokalu zamiennego,

4) osoba ubiegająca się o zamianę posiada tytuł prawny do lokalu i umowa najmu lokalu jest zawarta na czas nieokreślony.

3. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.

4. Umowy najmu na czas nieoznaczony jak i na lokale socjalne zawiera i rozwiązuje w imieniu Gminy podmiot zarządzający lub administrujący budynkami komunalnymi.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zamianę lokalu

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda