Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Wersja z dnia

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

Termin załatwienia: miesiąc od prawidłowo złożonego wniosku.

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Osoba do kontaktu

Belowska Izabela

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy
ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219 lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr , w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku – 7:30-15:30

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-59

Adres e-mail

izabela.belowska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek powinien zawierać:

· Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

· Określenie przedmiotu i obszaru działalności,

· Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

· Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

· Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

· Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

· Udokumentowanie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,

· Informacje zgodnie z uchwałą nr XLV/223/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku dołącza się:

· Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

· Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wniosek do pobrania w formacie: DOC.

Czas realizacji

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Opłaty

107,00 zł za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na rachunek bankowy: Urząd Miasta Ostróda ul. Mickiewicza 24 konto  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1546 ze zm.);

Uchwała Nr XXIII/126/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ostróda;

Uchwała nr XLV/223/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystość ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Załączniki