Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Spraw Obywatelskich - OS

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wydział Spraw Obywatelskich OS

 • Naczelnik:
  Izabela Długosz
 • Siedziba:
  Urząd Miejski
  ul. Adama Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

  1. rejestracja danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) w ramach aplikacji „Źródło”:
  1. zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
  2. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu na pobyt stały i na pobyt czasowy,
  3. zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu               z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. nadawanie numerów PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały i na pobyt czasowy oraz na podstawie odrębnych przepisów.
  1. prowadzenie rejestru mieszkańców,
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania, wymeldowania osób z pobytu stałego lub czasowego,
  3. rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w ramach aplikacji „Źródło” i wydawanie potwierdzeń ich przyjęcia,
  4. przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych w systemie RDO,
  5. udostępnianie danych  w trybie jednostkowym z RDO oraz dokumentacji związanej       z dowodami osobistymi,
  6. udostępnianie danych jednostkowym oraz prowadzenie postępowań o odmowie udostępniania jednostkowych danych osobowych z rejestru mieszkańców ( od maja 2019r. udostępnianie z rejestru PESEL),
  7. prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i referendów,
  8. prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców,
  9. prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  10. prowadzenie spraw wynikających z ustaw: Prawo Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  11. udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed          1 lipca 2011 r.,
  12. wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu wpisu z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.,
  13. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych i niemasowych,
  14. wykonywanie zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej,
  15. uznawanie poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających                  na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  16. wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
  17. pokrywanie należności z tytułu wynajmu lokalu przez żołnierzy służby przygotowawczej uznanych za samotnych lub mających na bezwzględnym utrzymaniu członków rodziny,
  18. sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  19. wydawanie zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych na terenie miasta,
  20. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń zwykłych,
  21. prowadzenie zgłoszeń do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  22. prowadzenie spisów powszechnych ludności i mieszkań.
 • Telefon kontaktowy:89-642-94-29
 • Godziny urzędowania:
  7:30-15:30