Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Działalność gospodarcza w Polsce - cudzoziemcy
Wersja z dnia

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Termin załatwienia

Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego

Osoba kontaktowa

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczejpokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczejpokój Nr 105

 Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce

Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa a chcesz prowadzić biznes w Polsce, masz prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą.

Zakładanie firmy na zasadach obowiązujących polskich przedsiębiorców

Jeśli spełniasz któryś z niżej wymienionych warunków, to obowiązują cię takie same zasady jak obywateli polskich i możesz zarejestrować działalność, tak jak obywatel Polski.

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia.
 • jesteś obywatelem innego państwa i posiadasz m.in:
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach
  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • ochronę czasową w Polsce
  • ważną Kartę Polaka.

Najważniejsze rodzaje działalności gospodarczej w Polsce to:

 • Indywidualną działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej)
 • Spółki handlowe
  • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna)
  • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). 

Formy działalności w Polsce

Działalność jednoosobowa (samozatrudnienie)

 • jest najprostszą formą prowadzania działalności
 • jest przeznaczona dla osób fizycznych
 • rejestrowana w CEIDG (można ją zarejestrować online)
 • nie wymaga minimalnego kapitału
 • księgowość zależy od formy opodatkowania  Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych może prowadzić uproszczoną księgowość (Książka przychodów i rozchodów), jeśli w minionym roku przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Przy ryczałcie wymagana jest ewidencja ryczałtu. Przy karcie podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości.
 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności
 • firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności
 • przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności
 • przedsiębiorca jest podatnikiem PIT
 • przedsiębiorca może być podatnikiem VAT.

Rejestracja firmy

Pamiętaj!

Rejestracja firmy jednoosobowej

Jeśli rejestrujesz firmę jednoosobową on-line w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), i nie posiadasz w podpisie elektronicznym numeru NIP lub PESEL, powinieneś potwierdzić konto na stronie CEIDG w urzędzie miasta/gminy. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Wymagane Dokumenty

 • Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  2. przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany
  5. przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.
   Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 • Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju : www.firma.gov.pl - Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej.
  W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 • Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: www.firma.gov.pl (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią)
 • Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
 • Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US) 

Informacje dodatkowe:

 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
  - w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 • Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
  1. kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport (jeżeli posiada)
  2. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 (ze względu na kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia) + Paszport (jeżeli posiada)
  3. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art. 159 ust. 3 i 4 (połączenie z rodziną) + decyzja pobytowa małżonka Wnioskodawcy oraz aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport Wnioskodawcy (jeżeli posiada)
  4. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 (małżeństwo z obywatelem polskim) + Paszport (jeżeli posiada) + aktualny akt zawarcia małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania)
  5. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 142 (kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG) + Paszport (jeżeli posiada)
  6. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 (posiadanego zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub innych okoliczności) + Paszport (jeżeli posiada)
  7. dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada)
  8. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada)
  9. dokument stwierdzający status uchodźcy
  10. ważną Kartę Polaka + Paszport
  11. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY  - pod warunkiem, że udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6, 7, 13, 14 lub 16, art. 53 ust. 2 i 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach – wszystkie zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony zostały przekształcone z mocy prawa w decyzje na pobyt czasowy + Paszport (jeżeli posiada

Opłaty

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Minister Rozwoju są WOLNE OD OPŁAT. 

Ważne kontakty

 • Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG, skorzystaj z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32
 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o internetowej rejestracji spółek z o.o. i spółek osobowych, zgłoszenia kieruj  na adres s24@gdansk.sa.gov.pl lub pod nr tel.: (71) 748 96 00. Po wybraniu numeru telefonu należy wybrać 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych). 
 • Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczeń, skontaktuj się przez telefon z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 oraz e-mail: cot@zus.pl
 • Jeśli masz wątpliwości dotyczące płacenia podatków w Polsce, skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów:
  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
 • Do Twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy biznes.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

 

 

 

 

Załączniki