Wersja obowiązująca z dnia

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Termin załatwienia

Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego

Osoba kontaktowa

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczejpokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczejpokój Nr 105

 Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce

Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa a chcesz prowadzić biznes w Polsce, masz prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą.

Zakładanie firmy na zasadach obowiązujących polskich przedsiębiorców

Jeśli spełniasz któryś z niżej wymienionych warunków, to obowiązują cię takie same zasady jak obywateli polskich i możesz zarejestrować działalność, tak jak obywatel Polski.

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia.
 • jesteś obywatelem innego państwa i posiadasz m.in:
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach
  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • ochronę czasową w Polsce
  • ważną Kartę Polaka.

Najważniejsze rodzaje działalności gospodarczej w Polsce to:

 • Indywidualną działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej)
 • Spółki handlowe
  • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna)
  • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). 

Formy działalności w Polsce

Działalność jednoosobowa (samozatrudnienie)

 • jest najprostszą formą prowadzania działalności
 • jest przeznaczona dla osób fizycznych
 • rejestrowana w CEIDG (można ją zarejestrować online)
 • nie wymaga minimalnego kapitału
 • księgowość zależy od formy opodatkowania  Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych może prowadzić uproszczoną księgowość (Książka przychodów i rozchodów), jeśli w minionym roku przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Przy ryczałcie wymagana jest ewidencja ryczałtu. Przy karcie podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości.
 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności
 • firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności
 • przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności
 • przedsiębiorca jest podatnikiem PIT
 • przedsiębiorca może być podatnikiem VAT.

Rejestracja firmy

Pamiętaj!

Rejestracja firmy jednoosobowej

Jeśli rejestrujesz firmę jednoosobową on-line w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), i nie posiadasz w podpisie elektronicznym numeru NIP lub PESEL, powinieneś potwierdzić konto na stronie CEIDG w urzędzie miasta/gminy. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Wymagane Dokumenty

 • Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  2. przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany
  5. przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.
   Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 • Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju : www.firma.gov.pl - Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej.
  W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 • Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: www.firma.gov.pl (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią)
 • Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
 • Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US) 

Informacje dodatkowe:

 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
  - w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 • Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
  1. kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport (jeżeli posiada)
  2. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 (ze względu na kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia) + Paszport (jeżeli posiada)
  3. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art. 159 ust. 3 i 4 (połączenie z rodziną) + decyzja pobytowa małżonka Wnioskodawcy oraz aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport Wnioskodawcy (jeżeli posiada)
  4. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 (małżeństwo z obywatelem polskim) + Paszport (jeżeli posiada) + aktualny akt zawarcia małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania)
  5. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 142 (kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG) + Paszport (jeżeli posiada)
  6. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 (posiadanego zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub innych okoliczności) + Paszport (jeżeli posiada)
  7. dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada)
  8. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada)
  9. dokument stwierdzający status uchodźcy
  10. ważną Kartę Polaka + Paszport
  11. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY  - pod warunkiem, że udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6, 7, 13, 14 lub 16, art. 53 ust. 2 i 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach – wszystkie zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony zostały przekształcone z mocy prawa w decyzje na pobyt czasowy + Paszport (jeżeli posiada

Opłaty

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Minister Rozwoju są WOLNE OD OPŁAT. 

Ważne kontakty

 • Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG, skorzystaj z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32
 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o internetowej rejestracji spółek z o.o. i spółek osobowych, zgłoszenia kieruj  na adres s24@gdansk.sa.gov.pl lub pod nr tel.: (71) 748 96 00. Po wybraniu numeru telefonu należy wybrać 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych). 
 • Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczeń, skontaktuj się przez telefon z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 oraz e-mail: cot@zus.pl
 • Jeśli masz wątpliwości dotyczące płacenia podatków w Polsce, skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów:
  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
 • Do Twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy biznes.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

 

 

 

 

Załączniki