Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprawozdania, Strategie, Raporty

STRATEGIA MIASTA OSTRÓDA

1. Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OSTRÓDA DO ROKU 2023

  1. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostróda do roku 2023

 

POLITYKA OŚWIATOWA

 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2. Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA OSTRÓDY NA LATA 2019-2021