Wersja obowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2020

OGŁOSZENIE

 

      Na podstawie § 4 Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXII/114/2019  Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2020:

 

Rodzaj zadania:

 

Zadanie nr I/uos  - Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej

kwota dotacji: 100.000 zł /słownie: sto tysięcy złotych/

 

Zadanie nr II/uos - Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej

kwota dotacji: 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/

 

Zadanie nr III/uos - Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej (halowej i plażowej) organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także w krajowych i zagranicznych zgrupowaniach
i turniejach oraz obozach sportowych

kwota dotacji: 45.000 zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/

 

Zadanie nr IV/uos - Udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro

kwota dotacji: 32.000 zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych/

 

 

Oferty-wnioski na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 25.02.2020 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty-wniosku do Urzędu Miejskiego w Ostródzie). Otwarcie  ofert-wniosków  nastąpi  w  dniu  26.02.2020  r. w  sali nr  211 Urzędu  Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (godz. 9.00).

 

Opis zadania z zakresu rozwoju  sportu  przez  Gminę  Miejską  Ostróda,  wysokość  środków  przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, miejsce i warunki realizacji każdego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach poszczególnych zadań, które udostępniono na:

  1. tablicy ogłoszeń - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24

oraz na stronach internetowych:

  1. Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/920/konkursy-ofert-na-2020-rok.html

 (zakładka=> organizacje pozarządowe=> konkursy ofert na realizację zadań publicznych)

3) Gminy Miejskiej Ostróda http://www.ostroda.pl/

(zakładka => komunikaty i ogłoszenia)

 

Wzór oferty-wniosku na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda oraz specyfikacje konkursowe poszczególnych zadań, dostępne są ponadto w Urzędzie Miejskim w Ostródzie u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (pokój nr 118, w godz. 7.30-15.30, tel. 89 642 94 74).

 

 

……………………………………

 

 

 

Ostróda, dnia 4 lutego 2020 r.                                                              

Załączniki