Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Audyt Wewnętrzny

 Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której zamysłem jest wspieranie Burmistrza oraz kierownika jednostki organizacyjne w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Uregulowania prawne normujące pracę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z poźn. zm.) – Dział VI;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1480 z poźn. zm.)
  • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla  jednostkach sektora finansów publicznych;
  • Komunikat Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Uregulowania wewnętrzne normujące prace audytu w Urzędzie Miejskim w Ostródzie:

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, jednak w uzasadnionych przypadkach audyt może być przeprowadzony poza planem. Do końca roku kalendarzowego audytor wewnętrzny, w porozumieniu w Burmistrzem przygotowuje, na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok. Natomiast do końca stycznia każdego roku audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.