Wersja nieobowiązująca z dnia

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Izabela Długosz

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 102

Telefon kontaktowy
89-642-94-29

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

Po złożeniu podania urząd  przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. 

Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Wymagane Dokumenty

W sytuacji braku takiego potwierdzenia osoba chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące składa następujące dokumenty:

  • Podanie o zameldowanie oraz wyjaśnieniem dlaczego właściciel nie dokonał potwierdzenia pobytu.
  • Wypełniony druk zameldowania (niżej załączniki).
  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

 Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłaty wnosi się:

-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Uwagi

  • Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
  • Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020, poz. 256).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020, poz.  930).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.