Wersja obowiązująca z dnia

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Izabela Długosz

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 102

Telefon kontaktowy
89-642-94-29

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

Po złożeniu podania urząd  przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. 

Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Wymagane Dokumenty

W sytuacji braku takiego potwierdzenia osoba chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące składa następujące dokumenty:

  • Podanie o zameldowanie oraz wyjaśnieniem dlaczego właściciel nie dokonał potwierdzenia pobytu.
  • Wypełniony druk zameldowania (niżej załączniki).
  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

 Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłaty wnosi się:
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu:
BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Uwagi

  • Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
  • Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkania w określonym lokalu dokonanego przez właściciela, najemcy lokalu (odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm..).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2024, poz. 572.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020, poz.  930).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023 r., poz. 2111).