Wersja nieobowiązująca z dnia

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 102

Telefon kontaktowy

89-642-94-29

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, izabela.dlugosz@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Po złożeniu podania urząd  przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. 
Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Wymagane Dokumenty

W sytuacji braku takiego potwierdzenia osoba chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące składa następujące dokumenty:
1.             Podanie o zameldowanie oraz wyjaśnieniem dlaczego właściciel nie dokonał potwierdzenia pobytu.
2.             Wypełniony druk zameldowania (niżej załączniki).
3.             Dowód osobisty lub paszport.
4.             Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
 Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Opłaty wnosi się:
-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BGŻ SA o/Ostróda
53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Uwagi

1.             Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2.             Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz.1257.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018, poz. 1044).

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.