Wersja obowiązująca z dnia

Dowód osobisty

Termin załatwienia
30 dni

Osoba kontaktowa
Beata Wiśniewska

Magdalena Kosecka

Miejsce załatwienia
Urząd Miejski
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 104

w godzinach: poniedziałek - piątek 7,30-15,30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

89-642-94-54

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego- potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo, dodatkowo w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zamieszczane są odciski palców a w warstwie graficznej dowodu osobistego zamieszczony jest własnoręczny podpis posiadacza dowodu osobistego.

Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granice na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra. Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych. Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi pomiotami : logowanie się do portali administracji publicznej np. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów(podpis osobisty).

         Sposób załatwienia sprawy

  W urzędzie

• Przez internet

• Poza urzędem (w wyjątkowych przypadkach)

       W urzędzie

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w siedzibie dowolnej gminy niezależnie od miejsca zameldowania podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba , która kończy 18 lat może sama złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Przy składaniu wniosku wymagane jest złożenie odcisków palców oraz wzoru podpisu.

Odcisków palców nie pobiera się dla dzieci do 12 roku życia, oraz od osób od których pobranie takich odcisków jest fizycznie nie możliwe.

 Dzieci do 12 roku życia w dowodzie osobistym nie będą posiadały własnoręcznego podpisu.

Własnoręczny czytelny podpis posiadacza dowodu osobistego jest dla osób powyżej 12 roku życia.

Jeśli składasz wniosek w urzędzie w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku.

Do wniosku dowodowego należy dołączyć zdjęcie na kolorowym papierze fotograficznym o  wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy (wyjątkiem jest zdjęcie z nakryciem głowy o ile osoba na zdjęciu uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku) i okularów z ciemnymi szkłami chyba ,że osoba przedstawi stosowne zaświadczenie.

Do urzędu należy zabrać z sobą dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport-jeśli masz.

    Przez Internet

Wniosek w postaci elektronicznej możesz złożyć tylko i wyłącznie dla dziecka do 12 roku życia.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym, jest wnoszony do organu dowolnej gminy. - E-PUAP jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  o rozdzielności co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x 45 mm spełniającej wymogi opisanej przy wersji papierowej. Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników dlatego zanim podpiszesz sprawdź poprawność wypełnionego formularza. Podpisać wniosek elektronicznie można zrobić na 3 sposoby :

• podpisem zaufanym,

• e-dowodem,

• certyfikatem kwalifikowanym.

 Składając wniosek w wersji papierowej czy elektronicznej zdecyduj czy chcesz mieć podpis osobisty umieszczony w e-dowodzie?

Podpis osobisty- zaawansowany podpis elektroniczny umieszczony w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem(podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go używać do załatwiania innych spraw- z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

 Może mieć go osoba:

• pełnoletnia

• która skończyła 13 lat ( o taki certyfikat wnioskuje rodzic a z podpisu może korzystać gdy ukończy 18 lat )

 Osoby ubezwłasnowolnione częściowo czy całkowicie NIE mają tego certyfikatu.

 By użyć tego certyfikatu potrzebujesz 6 – cyfrowego kodu PIN 2.

 Certyfikat , który pozwala uwierzytelniać się w usługach online  ma osoba która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.

 By użyć tego certyfikatu potrzebujesz 4 – cyfrowego kodu PIN 1.

 Jak używać e-dowodu, zmieniać PIN lub odblokowywać certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl(http;//edowod.gov.pl).

 Poza urzędem

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanego chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście zgłosić się do urzędu. Podaj swoje dane ( tel. kontaktowy i adres pobytu). Przygotuj zdjęcie. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Urzędnik będzie miał przy sobie mobilną stację dzięki której złożysz wniosek poza urzędem.

 Miejsce odbioru dowodu osobistego :

  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności w przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art.26 ust. 1(ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku).

Jeśli nie możesz odebrać dowodu osobiście z powodu choroby lub niepełnosprawności lub innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, skontaktuj się z urzędem, który przyjął wniosek. Urzędnik odwiedzi cię w miejscu, w którym przebywasz i zapewni ci odbiór dowodu osobistego poprzez mobilną stację urzędnika.

Jeżeli złożyłeś wniosek poza urzędem za pośrednictwem mobilnej stacji urzędnika dowód odbierzesz w ten sam sposób. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie w miejscu pobytu.

CZY TWÓJ DOWÓD JEST GOTOWY - SPRAWDŹ

 Czas realizacji

30 dni

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2021 r. poz. 1865 )
  3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2070 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431)

 

Załączniki