Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Dowód osobisty

Termin załatwienia
30 dni

Osoba kontaktowa
Beata Wiśniewska

Miejsce załatwienia
Urząd Miejski
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 105

w godzinach: poniedziałek - piątek 7,30-15,30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego- potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo.

Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granice na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra. Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych. Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi pomiotami : logowanie się do portali administracji publicznej np. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów(podpis osobisty).

         Sposób załatwienia sprawy

  W urzędzie

• Przez internet

• Poza urzędem

       W urzędzie

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w siedzibie dowolnej gminy niezależnie od miejsca zameldowania podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba , która kończy 18 lat może sama złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeśli składasz wniosek w urzędzie w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku.

Do wniosku dowodowego należy dołączyć zdjęcie na kolorowym papierze fotograficznym o  wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami chyba ,że osoba przedstawi stosowne zaświadczenie.

Do urzędu należy zabrać z sobą dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport-jeśli masz.

    Przez internet

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym, jest wnoszony do organu dowolnej gminy. - E-PUAP

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  o rozdzielności co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x 45 mm spełniającej wymogi opisanej przy wersji papierowej. Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników dlatego zanim podpiszesz sprawdź poprawność wypełnionego formularza. Podpisać wniosek elektronicznie można zrobić na 3 sposoby :

• podpisem zaufanym,

• e-dowodem,

• certyfikatem kwalifikowanym.

 Składając wniosek w wersji papierowej czy elektronicznej zdecyduj czy chcesz mieć podpis osobisty umieszczony w e-dowodzie?

Podpis osobisty- zaawansowany podpis elektroniczny umieszczony w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem(podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go używać do załatwiania innych spraw- z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

 Może mieć go osoba:

• pełnoletnia

• która skończyła 13 lat ( o taki certyfikat wnioskuje rodzic a z podpisu może korzystać gdy ukończy 18 lat )

 Osoby ubezwłasnowolnione częściowo czy całkowicie NIE mają tego certyfikatu.

 By użyć tego certyfikatu potrzebujesz 6 – cyfrowego kodu PIN 2.

 Certyfikat , który pozwala uwierzytelniać się w usługach online  ma osoba która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.

 By użyć tego certyfikatu potrzebujesz 4 – cyfrowego kodu PIN 1.

 Jak używać e-dowodu, zmieniać PIN lub odblokowywać certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl(http;//edowod.gov.pl).

 Poza urzędem

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanego chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście zgłosić się do urzędu. Podaj swoje dane ( tel. kontaktowy i adres pobytu). Przygotuj zdjęcie. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie.

 Miejsce odbioru dowodu osobistego :

  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności w przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art.26 ust. 1(ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku).

Jeśli nie możesz odebrać dowodu osobiście z powodu choroby lub niepełnosprawności lub innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, skontaktuj się z urzędem, który przyjął wniosek. Urzędnik odwiedzi cię w miejscu, w którym przebywasz i zapewni ci odbiór dowodu osobistego.

CZY TWÓJ DOWÓD JEST GOTOWY - SPRAWDŹ

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Czas realizacji

30 dni

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2020, poz. 332 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2020 poz. 31)
  3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 346 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm.)